Zarządzanie Funduszami Sekurytyzacyjnymi

Oferta

Sekurytyzacja – to nowoczesna, pozabilansowa operacja finansowa, dzięki której przedsiębiorstwa, banki oraz instytucje finansowe mogą pozyskać kapitał do finansowania bieżącej działalności i dobrze zarządzać ryzykiem finansowym. Operacja ta polega na zamianie wyodrębnionych aktywów bankowych na papiery wartościowe emitowane przez spółkę celową lub jednostki uczestnictwa, jeżeli Bank korzysta z usług funduszu sekurytyzacyjnego. Najczęściej aktywami tymi są wierzytelności wynikające z umów udzielonych kredytów, umów leasingu, pożyczek, jak również należności handlowe przedsiębiorstw, eksportowe oraz należności przyszłe.

Proces sekurytyzacji pozwala na sprzedaż wymagalnych kredytów z optymalnym efektem podatkowym do funduszu sekurytyzacyjnego zarządzanego przez Centrum Finansowe.

  • Przychód ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności z tytułu kredytów, nie stanowi przychodu do opodatkowania do wysokości niespłaconej części udzielonych kredytów (art. 12 ust. 4 pkt 15 c) updop)
  • Strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelności z tytułu kredytów, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia a wartością wierzytelności z tytułu kredytów jest kosztem uzyskania przychodu do wysokości uprzednio utworzonej na tę część wierzytelności rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 h pkt 2 updop)

Korzyści:

  • zmniejszenie ryzyka poprzez zmniejszanie wolumenu kredytów zagrożonych lub zamianę na instrumenty rynku finansowego o relatywnie ograniczonym ryzyku przeceny, które mają regularny charakter
  • unikanie problemów związanych z kosztami i obsługą procesu windykacyjnego
  • poprawa struktury aktywów poprzez zamianę przeterminowanej wierzytelności na gotówkę lub aktywa finansowe (certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego) o relatywnie ograniczonym ryzyku przeceny; wyceniane wg wartości godziwej, bez konieczności tworzenia rezerw celowych
  • poprzez sprzedaż/sekurytyzację wierzytelności danego podmiotu, bank ogranicza swoje zaangażowanie wobec danego podmiotu i może udzielać kolejnych kredytów
  • uzyskana cena ze sprzedaży wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego nie stanowi przy-chodu do opodatkowania – do wysokości niespłaconej części wierzytelności kredytowej lub wartości księgowej wierzytelności w księgach banku (art.12 ust.4 pkt.15) ppkt.c)  updop).
  • strata ze sprzedaży do funduszu sekurytyzacyjnego wierzytelności stanowi koszt uzyskania przychodu – do wysokości uprzednio utworzonej rezerwy zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów(art. 15 ust. 1h pkt.2 updop).

Kursy walut

Kursy walut2018-04-20
1 EUR4.0381
1 USD3.2714
1 CHF3.3424
1 GBP4.5879
więcej